Kullanım Şartları

WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar


İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi (Kullanım Sözleşmesi), Bahçe Havuz Peyzaj Mimarlık ile web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının web sitesini kullanmasına yönelik olarak ve web sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı:Web sitesinde sunulan Hizmetleri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
Bahcehavuz.com/Satıcı: Bahçe Havuz Peyzaj Mimarlık
Bahcehavuz.com Hizmetleri (Kısaca Hizmet): Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Bahcehavuz.comtarafından, web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Üye: web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan ve web sitesinde sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcı, web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
Ürün:Websitesinde Bahcehavuz.com tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
Websitesi:www.bahcehavuz.com isimli alan adından oluşan web sitesi’ni ifade eder.


Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, web sitesinde sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Bahcehavuz.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3.3Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Bahcehavuz.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.


Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, web sitesinin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından web sitesine üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bahcehavuz.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 4.2 Web sitesine üye olabilmek için, reşit olmak ve Bahcehavuz.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.2 maddesi uyarınca, Bahcehavuz.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri


Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, web sitesinin Hizmetlerinden faydalanırken ve web sitesindeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Bahcehavuz.comin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Poyraz Peyzaj Mimarlık ve Bilişim Hizmetlerinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Bahcehavuz.comtarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bahcehavuz.comun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kullanıcılar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bahcehavuz.com, Kullanıcılar tarafından Bahcehavuz.coma iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Bahcehavuz.comun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Bahcehavuz.comun sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Bahcehavuz.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bahcehavuz.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahcehavuz.com , Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar web sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Bahcehavuz.comun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2 Bahcehavuz.com’un Hak ve Yükümlülükleri

Bahcehavuz.com, web sitesinde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bahcehavuz.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir

Kullanıcı Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Bahcehavuz.comve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Kullanıcı, Kullanıcı ismi ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bahcehavuz.comKullanım Sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.


6. Gizlilik Hükümleri

Bahcehavuz.com, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bahcehavuz.com, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesinde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.


Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcılar, web sitesi üzerinde yer alan ve Bahcehavuz.coma ve diğer Üreticilere ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri


Bahcehavuz.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bahcehavuz.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Bahcehavuz.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bahcehavuz.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmenin Sona Ermesi


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı web sitesine giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Bahcehavuz.com, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya, web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Bahcehavuz.comun uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, web sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması. Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.